ارتباط باما

شماره تلفنهای  دفتر ارتباط با دانش آموختگان

پیش شماره همدان:081

تلفن:32521953-32512483-32512524

کد پستی:6517619664

آدرس پستی-همدان-چهاره راه شریعتی-روبروی هتل مرمر-ساختمان شماره 4-طبقه دوم-اداره کل آموزش-دفتر ارتباط با دانش آموختگان